इतर दर्शनीय स्थळे

प.पू. श्रीरामानंद महाराज व प.पू.श्रीप्रल्हाद महारांजाचे प्रेरणेने स्थापित श्रीराम मंदिरे-
१) श्रीराम मंदिर, किन्होळा
२) श्रीराम मंदिर, माकोडी
३) श्रीराम मंदिर, साखरखेर्डा
४) श्रीराम मंदिर, चिखली
५) श्रीराम मंदिर, खामगाव
६) श्रीराम मंदिर, वाटूर
७) श्रीराम मंदिर, वाई
८) श्रीराम मंदिर, जिंतूर
९) श्रीराम मंदिर, परभणी
१०) श्रीराम मंदिर, माळीपुरा , साखरखेर्डा
११) श्रीराम मंदिर, सवाष्णी